ترخیص کالا

خانه خدمات ترخیص کالا

نحوه کار شرکت درتمام گمرکات کشور از طریق کارگزاری گمرک میباشد. بدین معنا که اظهار کالا در گمرکات توسط کارگزاران رسمی گمرک که دارای کارت حق العملکاری بوده و مورد تایید گمرک هستند انجام میپذیرد. باید توجه داشت که اظهار کالا توسط کارگزاری رسمی گمرک با اظهار کالا توسط نماینده تفاوت اساسی دارد. نمایندگان یا اشخاصی که به نمایندگی صاحب کالا و بعنوان کارمند صاحب کالا در گمرک میباشند،اغلب اطلاعات و دانش گمرکی وسیعی ندارند و همین عدم اطلاع موجب پیش آمد اتفاقات ناگواری میشود، درصورتیکه کارگزار رسمی گمرک با توجه به گذراندن دوره های آموزشی که توسط خود گمرک انجام میشود و شرکت در آزمون حق العملکاری و دریافت پروانه حق العملکاری ، درواقع کارشناس تایید شده گمرک است که نسبت به امور اطلاع کافی داشته و در صورت غفلت در گمرک، گمرک او را مسئول میداند و این امر یک حاشیه امنیت وسیعی را جهت صاحب کالا ایجاد میکند.

2
021-88949674-5
021-88949676